Podpora

Diela uskutočňované cez Kongregáciu Bratov Tešiteľov z Getsemany majú príležitosť rozvíjať sa vďaka hojnej podpore osôb, ktorí nám pomáhajú nespočetným spôsobom, podporujúc nás materiálne, ako aj duchovne.

Našou každodennou službou sa obraciame k chorým, umierajúcim, bezdomovcom, väzňom, k chudobným a k rodinám.

Prostredníctvom svojej pomoci môžeš podporiť budovanie Božieho Kráľovstva, ktoré je prítomné medzi nami, prichádzajúc s pomocou cez otvorené srdce a ruky, ktoré sú ochotné podoprieť iných. Prosíme naďalej o podporu pri poskytovaní pomoci akýmkoľvek možným spôsobom. Každý prvý piatok mesiaca slávime svätú omšu v intencii “za našich dobrodincov”.

Potreby v službe ľuďom sú vždy väčšie, ako naša schopnosť odpovedať na ne.

Ak by ste chceli pomôcť našej „Misii” prostredníctvom charitatívneho daru tu je kontakt:

SK 96 0900 0000 0050 6806 3975

Kongregácia bratov tešiteľov z Gethseman

Generálny dom

Námestie 4 apríla č. 20

900 33 Marianka (Slovensko)

+421 944 476 721

[email protected]