MÚZEUM OTCA ZAKLADATEĽA

V generálnom dome našej Kongregácie, v Marianke na Slovensku, bolo vďaka úsiliu pátra Michala M. Krysztofowicza – generálneho predstaveného, zriadené Múzeum Otca Jozefa Litomiského. Slávnostne ho otvoril a požehnal otec biskup František Rábek, ordinár OS a OZ SR, 5. júna 2019 – po spoločnej popoludňajšej modlitbe, v predvečer výročia úmrtia Otca Jozefa.

Poslaním múzea je predstaviť život a službu Otca Litomiského, nazývaného v komunite  „Milý Otec“, a osobností bratov, ktorí svedectvami svojich životov prispeli k rozvoju Kongregácie. Miestnosti múzea pripomínajú a rozširujú poznatky o duchovnosti, histórii a súčasnosti Kongregácie bratov tešiteľov z  Gethseman. Celé múzeum pozostáva zo štyroch miestností: sála histórie, oratórium, sála spirituality Kongregácie a knižnica.

84605363_257051035280847_4503123521655799808_nSÁLA HISTÓRIE – V prvej časti expozície je možné oboznámiť sa s dejinami Kongregácie, s jej rozvojom, s dejinami domov, ktoré jeden za druhým vznikali ako aj aktuálnou činnosťou bratov tešiteľov. V centrálnom mieste Múzea sa nachádza  obraz Otca Jozefa Litomiského, namaľovaný v roku 1949 umelcom J. Benditom a rytina Svätého Otca Pia XI., ktorý v deň svojej korunovácie udelil požehnanie vznikajúcej Kongregácii.

83871993_556659121600329_7604769789805854720_n

ORATÓRIUM – Vďaka zozbieraným pamiatkam ako napríklad: oltár z kostola sv. Cyrila a Metoda v Suchém Vrbném (ČR), obraz Božej Matky – Bolestnej tešiteľky zo Starej Boleslavi – národnej svätyne Čiech, monštrancie, relikvií a liturgických predmetov, ktoré používal Otec Jozef, možno hlbšie spoznať spiritualitu Zakladateľa a jeho duchovných synov.

6 ASÁLA SPIRITUALITY KONGREGÁCIE v tejto miestnosti si môžete prezrieť osobné veci Otca Jozefa Litomiského – jeho životopis, študijné indexy, ordinačný dekrét, ktoré predstavujú jeho osobu a dielo, ktoré vytvoril – Kongregáciu bratov tešiteľov z Gethseman. Vitríny obsahujú aj dokumenty týkajúce sa schválenia Kongregácie Svätou stolicou. Expozícia je navyše obohatená o suveníry, vrátane vecí týkajúcich sa osôb dvoch po sebe nasledujúcich generálnych predstavených – P. Labre Noskoviča a Karola Moravčíka. Pozornosť si bezpochyby zaslúžia exponáty súvisiace s P. Jánom Polakovičom – najbližším spolupracovníkom Milého Otca a Matky Rózy Vůjtěchovej – zakladateľky Kongregácie sestier tešiteliek Božského Srdca Ježišovho.

Osobitnou časťou výstavy sú pamiatky po spolubratoch, ktorí charizmou svojho ducha mali veľký vplyv na rozvoj a dejiny Kongregácie.  

84007514_178412110095478_3691159683764060160_nKNIŽNICA  – veľká väčšina zbierky tvoria knihy v latinskom, nemeckom, maďarskom a českom jazyku, s obsahom liturgickým a teologickým, morálna teológia, dogmatika a asketika. Pozornosť si zaslúžia staré exempláre misálov, z ktorých najstaršie sú až zo 17. storočia.

Tu sa tiež nachádza malá kancelária otca Litomiského, v ktorej pracoval, písal a odpisoval na došlú korešpondenciu a jeho portrét z roku 1935. Pri stole si možete bližšie pozrieť rehoľný habit, ktorý bratia používali pri vzniku Kongregácie.

Múzeum je možné navštíviť po vopred dohovorenej rezervácii na čísle:
0944 476 721 – Páter Michal