Formácia

POSTULÁT

„ Prameňom povolania ku kňazstvu a k rehoľnému povolaniu je vždy veľký boj mladej duše, v ktorej sa ozýva hlas ukrytého Majstra. A rodí sa potreba, jednoducho vnútorná potreba, tej mladej duši „dať sa“, keď On sám za každú ľudskú dušu zaplatil cenu najvyššej lásky: až do konca.“ /Bl. Ján Pavol II/

Rehoľná cesta v našej kongregácii sa začína v postuláte, ktorý sa nachádza v Marianke. Po rozhovore s Provinciálnym predstaveným a po prijatí, kandidát kráča prvými krokmi po ceste zasväteného života. Pod dohľadom magistra postulátu rozpoznáva svoje povolanie a prispôsobuje sa každodennému životu tešiteľov. Po ukončení prvej etapy formácie, postulant vyjadruje svoju túžbu viac nasledovať Ježiša, ktorý bude pokračovať v noviciáte vo formačnom dome vo Włocławku (Poľsko).

 

NOVICIÁT

10a„ Spolucítiť s Kristom, spolucítiť s chorými na duši i na tele, je naším svätým povolaním, je našou svätou povinnosťou.“ /O. Jozef Litomisky/

Podľa príkladu nášho svätého zakladateľa sa novici učia odpovedať s láskou, vynáhradou za svoje hriechy, Cirkvi a celého sveta. Tajomstvom tešiteľského darovania sa, je prosba Spasiteľa vychádzajúca z Getsemanskej záhrady „zostaňte tu a bdejte so mnou“. Adoráciu s opusteným a osamoteným Ježišom bratia realizujú každý deň v duchu Otca zakladateľa: „všetko pre potechu Božského Srdca Ježišovho.“ Noviciát je domov, kde spoznávajú ducha Otca Litomiského, históriu Kongregácie, obraz spolubratov, posvätnú liturgiu Cirkvi. Formácia v noviciáte pripravuje bratov k darovaniu seba samých, ako dar trpiacemu Srdcu Ježišovmu. Je to svätý čas prípravy k zloženiu prvých sľubov, ktorý trvá jeden rok. Dom noviciátu sa nachádza vo Włocławku (Poľsko).

S Pánom pohrúžený do tichej modlitby v Getsemanskej záhrade! Pozerajúc na Tvoju Božskú tvár zaliatu krvavým potom, prosím nauč ma odovzdanosti do vôle Božej, v každom okamihu môjho života. Prenikni ma smútkom Tvojho Srdca, aby som v duchu lásky, vynáhrady bol hodným tešiteľom Tvojho trpiaceho Srdca. Ježišu, verný Otcovi až po kríž, udeľ mi milosť hlbokého poznania tvojich bolestí v Getsemanskej záhrade, aby spolu s Bolestnou Matkou som statočne znášal utrpenia života a cez nich potešoval Teba ukrytého v spôsobe chleba a v blížnom. Ktorý žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

 

 3JUNIORÁT A BOHOSLOVCI

„Pripomínajúc si smrteľnú úzkosť Pána Ježiša v Getsemanskej záhrade, opustenosť na Kríži a osamotenosť v Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej, sa zaväzujú: adorovať Ho, odprosovať a žiť, ako celopalná obeta za hriechy svoje a trpiacich“. /Text rehoľných sľubov/

Formácia v noviciáte sa končí šesťdňovými duchovnými cvičeniami, ktoré priamo pripravujú bratov k zloženiu svojho rehoľného zasvätenia sa. Počas duchovných cvičení novici príjmu habit Kongregácie spolu s rehoľným menom. Prvé sľuby bratia skladajú na obdobie jedného roka. Po uplynutí, túžiac ďalej nasledovať Ježiša, môžu zložiť sľuby na dobu 3 rokov. Čas prípravy pred večnými sľubmi sa volá JUNIORÁT, nemôže byť kratší ako 4 roky a dlhší ako 9 rokov. Bratia bohoslovci skladajú večné sľuby pred prijatím diakonátu. Počas šiestich rokov filozofických a teologických štúdií vo vyššom seminári / počas juniorátu – v prípade rehoľných bratov/, bratia dopĺňajú svoju formáciu cez prednášky, dni stíšenia sa, osobnú modlitbu a cvičením sa v duchu vynáhrady. V deň večných sľubov každý z bratov dostáva biely plášť spolu s bielou kapucňou, ktoré im navonok majú pripomenúť ich životné povolanie – potešovanie trpiaceho Ježiša podľa vzoru anjela z Getsemany.

 

 VEČNÉ SĽUBY – formácia PERMANENTNÁ.

Formácia Tešiteľa sa nekončí večnými sľubmi /čistoty, chudoby a poslušnosti/, ďalej pokračuje. Začína formovať život a práve tu nám ukazuje, koľko času sme využili a koľko stratili po boku svojich magistrov. Bratia prostredníctvom dušpastierskej práce, posväcujú svoj život, aby dostáli prisľúbenú korunu slávy od Toho, ktorému obetovali celý svoj život