13. júna – Stigmatizovaná mystička Myrna Nazzour v Marianke a Zlatých Moravciach

13. júna – Stigmatizovaná mystička  Myrna Nazzour v Marianke a Zlatých Moravciach

V spolupráci s inštitútom NAPS (Naše aktivity pre Slovensko), generálny predstavený našej Kongregácie pozval na návštevu našich kláštorov v Marianke a Zlatých Moravciach sýrsku mystičku Myrnu Nazzour. V Marianke bola Myrna už niekoľkokrát, no komunitu v Zlatých Moravciach navštívila prvý krát. Vo štvrtok večer sme sa zhromaždili pri oltári a spoločne chválili Boha. Slávnostnú svätú omšu celebroval...

Read More

05. Jún – Múzeum otca Jozefa Litomiského

05. Jún – Múzeum otca Jozefa Litomiského

Želania našich bratov aby pamiatka Zakladateľa Kongregácie bola natrvalo zapísaná v historickej pamäti sa začali ozývať už na ostatnej generálnej kapitule. Teraz, na vigiliu jeho narodenín pre nebo sa stali faktom. V našom generálnom dome v Marianke sa uskutočnila výnimočná slávnosť, ktorá sa zapísala do histórie nášho spoločenstva zlatými písmenami. Pod vedením jeho excelencie biskupa Františka Rábeka sme sa...

Read More

25. mája – púť detí

25. mája – púť detí

„Nechajte deti prísť ku mne“ (Mk 10,14) Tohtoročná púť detí bratislavskej arcidiecézy sa niesla v znamení hesla „Panna Mária – služobnica Pána“ Program mal bohatá duchovnú náplň. Začal sa katechézami, ktoré prebehli v štyroch cykloch, ukazujúc Máriu ako starajúcu sa o každodenný chod domácnosti, prinášajúcu radosť, zvestujúcu Ježiša a rodiacu v nás nový život. Následne bola prehliadka...

Read More

18. máj – púť kurzu Samuel

18. máj – púť kurzu Samuel

V sobotu ráno sme sa s kurzom Samuel vydali na pešiu púť od katedrály sv. Šebastiána ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR v Rači do Marianky. Kurz Samuel je spoločenstvo mladých ľudí v našej bratislavskej arcidiecézy, ktorá počas deviatich mesiacov má možnosť rozpoznávať svoje povolanie. Títo ľudia sú sprevádzaní rehoľníkmi z rôznych rehoľných komunít, ku ktorým patrí aj náš spolubrat...

Read More

12. mája – Posolstvo pápeža ku svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania

12. mája – Posolstvo pápeža ku svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania

Odvaha riskovať pre Boha Drahí bratia a sestry, zanedlho po veľmi živej a plodnej skúsenosti zo synody venovanej mladým minulý rok v októbri sme slávili v Paname 34. svetový deň mládeže v januári tohto roku . Tieto dve veľké stretnutia umožnili Cirkvi počúvať hlas Ducha Svätého a tiež sa dozvedieť o živote mladých, ich otázkach, únave, ktorá ich ťaží, a nádejach, ktoré v nich prebývajú. Nadviažuc na to, čo...

Read More

Vyprávění o farářích, děkanech a arciděkanech …

Vyprávění o farářích,  děkanech a arciděkanech …

Vyprávění o farářích,  děkanech a arciděkanech nepomuckých Kongregace bratří Těšitelů  z Gethseman. Kongregaci bratří Těšitelů z Gethseman (latinsky Congregatio Fratrum Consolatorum de Gethsemane, zkratka CCG), jež načas vstoupila do dějin duchovní správy v Nepomuku, založil roku 1922 český kněz a kanovník vídeňské kapituly Josef Jan Litomiský (1888–1956). Podnětem byla jeho osobní touha po kontemplativním...

Read More

28. APRÍLA – NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

28. APRÍLA – NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Sestra Faustína spozorovala vo svojej cele Ježiša v bielom rúchu. Jednu ruku mal pozdvihnutú na žehnanie, druhou sa dotýkal hrude. Z rúcha na prsiach vychádzali dva lúče – červený a bledší. Ježiš jej povedal: ,,Namaľuj obraz, ktorý vidíš, s týmto nápisom: Ježiš, dúfam v Teba! Prajem si, aby tento obraz bol uctievaný najprv vo vašej kaplnke, potom po celom svete. Sľubujem, že duša, ktorá bude tento obraz...

Read More

19. APRÍL – TICHO…

19. APRÍL – TICHO…

Boh hovorí: Hľa, môj služobník bude úspešný, bude povýšený, vyzdvihnutý a veľmi slávny. Ako sa mnohí nad ním zhrozili – lebo bol zohavený, že sa výzorom nepodobá človeku a vzhľadom sa neponáša na ľudí –, tak rozoženie mnohé národy. Králi pred ním zatvoria ústa, lebo uvidia, o čom sa im nevravelo, a spoznajú, čo nikdy nepočuli. Prorok hovorí: Kto uveril, čo sme hlásali? A Pánovo rameno komu sa...

Read More

18. APRÍLA – UKRIŽOVANÝ JEŽIŠU ZMILUJ SA NAD NAMI AJ NAD DUŠAMI V OČISTCI…

18. APRÍLA – UKRIŽOVANÝ JEŽIŠU ZMILUJ SA NAD NAMI AJ NAD DUŠAMI V OČISTCI…

„Ak chcete byť skutočnými tešiteľmi trpiaceho Krista, budete musieť trpieť. Hoci nie toľko, ale milovať utrpenie a vyprosovať lásku z utrpenia. Kedysi každý hriech, každé dobrovoľné nevykonanie sa zmenia na skutok slabosti človeka, ktorý sa bojí utrpenia a nechce ho prijať. Preto je veľká túžba po utrpení tých, ktorí túžia po tomto vyjadrení, túžia skladať obetu za hriechy a tešiť trpiaceho Spasiteľa.”...

Read More

18. APRÍLA – OSTAŇTE TU A BDEJTE SO MNOU

18. APRÍLA – OSTAŇTE TU A BDEJTE SO MNOU

,,A keď prišiel na miesto, povedal im: Modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia. A sám sa vzdialil od nich asi jako na dohodenie kameňom a skloniac kolená modlil sa a vravel: Otče, ak chceš, odnes odo mňa tento kalich; avšak nie moja vôľa, ale tvoja nech sa stane! A ukázal sa mu anjel s neba posilňujúc ho. A súc v smrteľnom zápase ešte napnutejšie sa modlil. A jeho znoj bol ako čo by kvapky krvi, stekajúce na zem. A keď...

Read More

29. MAREC – S BLAHOSLAVENOU FRANTIŠKOU SIEDLISKOU

29. MAREC – S BLAHOSLAVENOU FRANTIŠKOU SIEDLISKOU

Každý pôstny piatok sa stretávame v našej tešiteľskej svätyni v Marianke na krížovej ceste. Tentokrát sme pozvali rodiny s deťmi na spoločnú modlitbu, oni pripravili a zorganizovali spoločnú modlitbu po hudobnej stránke. Prosili sme o duchovné uzdravenie rodín, ako aj o posilnenie lásky medzi manželmi. Tento raz bola patrónkou nášej výnimočnej pobožnosti bl. Františka Siedliska, zakladateľka Kongregácie sestier...

Read More

28.MARCA – SPOLOČNÁ NÁVŠTEVA

28.MARCA – SPOLOČNÁ NÁVŠTEVA

Po rannej svätej omši a raňajkách sme sa vydali na cestu, ktorá nás dnes čaká. Cieľom našej púte bola Kalvária, kde sme v modlitbe a sústredení sprevádzali Krista na Krížovej ceste. Z Kalvárie sme vydali do katedrály sv. Emmerama v Nitre, kde, využijúc chvíľu voľného času, modlili sme sa k tu odpočívajúcemu kardinálovi Jánovi Chryzostomovi Korcovi. Napokon sme sa nedaleko katedrály, plný zážitkov naobedovali,...

Read More

SPOLOČNÁ MODLITBA ZA BLAHOREČENIE OTCA JOZEFA LITOMISKÉHO

SPOLOČNÁ MODLITBA ZA BLAHOREČENIE OTCA JOZEFA LITOMISKÉHO

Pozývame všetkých našich priateľov, dobrodincov a ľudí dobrej vôle, ktorým je blízka naša tešiteľská charizma, k spoločnej modlitbe za blahorečenie Zakladateľa našej Kongregácie Otca Jozefa Litomiského. Chceme pri generálnom dome našej kongregácie v Marianke založiť duchovné spoločenstvo, ktoré bude okrem modlitby za blahorečenie v modlitbách pamätať na všetkých bratov Tešiteľov, na nové povolania do...

Read More

POZVANIE… (2) + na krížovú cestu pre rodiny

POZVANIE… (2) + na krížovú cestu  pre rodiny

Boh tak miloval svet, že nám dal svojho Syna, aby nás vykúpil. Narodil sa a vyrástol v rodine, aby tak posvätil rodinu . Rodina je miestom, kde láska rodí život. Dnes sa rodina stále viac odkláňa od svojho pôvodného určenia, a to má hrozné následky pre ľudskú spoločnosť i pre Cirkev. Touto pobožnosťou krížovej cesty chceme vyprosovať uzdravenie našim rodinám. ,,Patrónkou” krížovej cesty bude Františka...

Read More

POZVANIE… (1) +

POZVANIE… (1) +

“Ó, Ježišu na kríži rozpätý, pokorne Ťa prosím, daj mi  milosť, aby som vždy a všade vo všetkom verne plnila najsvätejšiu vôľu Tvojho Otca. A keď sa mi tá Božia vôľa bude zdaťťažká a namáhavá na splnenie, vtedy Ťa, Ježišu, pokorne prosím, nech mi z Tvojich rán zostúpi moc a sila a moje ústa nech opakujú: staň sa vôľa Tvoja, Pane. Ó, Spasiteľ sveta, Milovník ľudského vykúpenia, ktorý v tak...

Read More

19. MARCA- SVIATKUJEME

19. MARCA- SVIATKUJEME

Sviatok sv. Jozefa, sláveny v celej Cirkvi má pre nás Tešiteľov mimoriadny význam. Okrem toho, že svätý Jozef je patrónom našej Kongregácie si v ten deň pripomíname aj meniny nášho zakladateľa otca Jozefa Litomiského. Tohtoročné slávnosti sme začali bratským stretnutím v Zlatých Moravciach na vigíliu spomienky ženícha našej nebeskej Matky, ktoré svoj vrchol dosiahlo rannou liturgiou Svätej omše slávenej v deň...

Read More

9 MARCA – STRETNUTIE…

9 MARCA – STRETNUTIE…

V sobotu 9.3.2019 sa o. Michal Krysztofowicz – generálny predstavený Kongregácie Tešiteľov a o. diakon Faustyn Wesolowski  stretol s členmi spoločenstva Služobníkov Ježišovho Veľkňazského Srdca – SJVS. Stretnutie začalo Sv.omšou v bazilike a pokračovalo v kláštore Tešiteľov, kde s. Katarína oboznámila o. Michala a o. diakona Faustyna o výročnom modlitbovom stretnutí  služobníkov a dohodli termín tohoto...

Read More

05 MARCA – MARIA LANZENDORF

05 MARCA – MARIA LANZENDORF

Očarujúcim miestom na ceste našej púte bola mariánska svätyňa v Maria Lanzendorf mestečko s takmer dvoma ticíckami obyvateľov. Klenotnicou svätyne je pieta neveľkej výšky, známa svojími milosťami, ktoré cez svoju tvár každoročne zhromažďuje tisíce pútnikov.Vzhľadom na skutočnosť, že pútnická sezóna sa ešte nezačala svätyňa bola vyplnená tichom a mlčaním. Mali sme čas, aby sme cez osobnú modlitbu zverili...

Read More

5. MARCA – Pri pátrovi Klementovi….

5. MARCA – Pri pátrovi Klementovi….

V utorok dopoludnia sme sa vydali na cestu po stopách Otca Klementa Jozefa Nováka. Joho postava, charakter je trvalo zapísaný do nášho duchovného základu Kongregácie, keď sa spolu s Otcom Jánom Polakovičom stali prvými tešiteľmi, ktorí zložili do rúk Otca Zakladateľa svoje sľuby počas slávnostnej Eucharistie na Rennwegu vo Viedni. Ide o jedinečnosť vznikajúcej sa novej komunity – bratov tešiteľov – písala v jednom...

Read More

Zostaňte tu…

Zostaňte tu…

Deň narodenín nášho Zakladateľa -2 maraca 1888-  bol pre nás časom refleksie nad naším vlastným povolaným a komunitným hľadaním odpovedí či tešiteľská charizma je aktuálna, takmer sto rokov v Cirkvi inšpiruje tých, ktorí stoja na ceste rozpoznania svojho povolania. Spôsobov realizácie samého seba – a viac lezenie po rebríku svätosti – je veľa, hoc cieľ je len jeden – Láska. Hoci už od narodenia Otca...

Read More

Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2019

Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2019

„Veď stvorenie túžobne očakáva, že sa zjavia Boží synovia“ (Rim 8, 19) Drahí bratia a sestry, Boh prostredníctvom matky Cirkvi „milostivo umožňuje svojim veriacim, aby každoročne s očisteným srdcom a s radosťou očakávali veľkonočné sviatky […] hlbšie prežívali tajomstvo svojho znovuzrodenia, a tak dosiahli plnosť milosti Božích detí“ (Pôstna prefácia 1). Takto môžeme ísť od jednej Veľkej noci k...

Read More

2. FEBRUÁRA – SVIATOK OBETOVANIA PÁNA

2. FEBRUÁRA  – SVIATOK OBETOVANIA PÁNA

Bratislava 2. februára (TK KBS) Sviatok Obetovania Pána je zároveň aj dňom zasväteného života. Pri tejto príležitosti sa v Katedrále sv. Martina v Bratislave konala slávnostná svätá omša, za účasti zasvätených mužov a žien, ktorí pôsobia na území Bratislavskej arcidiecézy. Svätej omši predsedal arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska. ,,Evanjeliové základy...

Read More

Ďakujeme …

Ďakujeme …

Koniec kalendárneho roka nás vyzýva k refleksii za všetky dobrá, ktoré sa nám udiali. Ako píše kniha Kazateľ: „Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom. Svoj čas má narodiť sa, svoj čas má zomrieť, svoj čas má vysádzať, svoj čas má sadenice vytrhať. Svoj čas má zabíjať, svoj čas má liečiť. Svoj čas má váľať, svoj čas má stavať. Svoj čas má plakať, svoj čas má smiať sa. Svoj...

Read More

Vianočné betlehemy Bratov Tešiteľov :)

Vianočné betlehemy Bratov Tešiteľov :)

S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Skôr však, ako sa zišli, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jej muž Jozef bol však spravodlivý a nechcel ju verejne vystaviť hanbe. Rozhodol sa teda tajne ju prepustiť.  Keď o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: Jozef, syn Dávida, neboj sa prijať Máriu, svoju ženu. Veď to, čo sa v nej počalo, je z Ducha...

Read More

Tichá noc, svätá noc…

Tichá noc, svätá noc…

 ,,V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete.  Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius.  A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazareta do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu,  aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom...

Read More

15. DECEMBRA – VÝNIMOČNÉ STRETNUTIE

15. DECEMBRA – VÝNIMOČNÉ STRETNUTIE

V piatok večer sa na Poľskom Inštitúte uskutočnilo nezvyčajné stretnutie. Na pozvanie pána veľvyslanca Krzysztofa Strzałki a jeho manželky sa dľa tradície predchádzajúcich rokov, stretli na spoločnej slovensko poľskej kolede. Hostí privítal veľvyslanec, pri tejto príležitosti odovzdal každému vianočné pozdravy. Hneď potom nasledoval obrad posvätenia oblátok, podľa každoročnej tradície našich predkov. Počas...

Read More

„SILA POVOLANIA” – knižný rozhovor s pápežom Františkom

„SILA POVOLANIA” – knižný rozhovor s pápežom Františkom

Nový knižný rozhovor s pápežom Františkom „Sila povolania“ s podtitulom „Zasvätený život dnes“ vyjde 3. decembra paralelne v desiatich jazykoch vrátane poľštiny a čínštiny. „Myslím na tých kňazov, na tie sestry, na tých bratov, ktorí pracujú na perifériách alebo v strede miest. Na tie zasvätené osoby, ktoré nič nepredstierajú, nerobia hluk, ale nebojácne pracujú,“ hovorí Svätý Otec František. Okrem...

Read More

7. DECEMBRA – SO SVÄTÝM ŠARBELOM…

7. DECEMBRA – SO SVÄTÝM ŠARBELOM…

     Vo vigílii Nepoškvrneného Počatia Božej Matky v našej bazilike v Marianke bola dňová obnova. Duchovným sprievodcom bol pre nás Otec Martin Matúš, grekokatolícky kňaz a exorcista, ktorý denne slúži v Klokočove, v Mariánskom sanktuáriu. Program bol bohatý, patrónom dňa bol sv. Šarbel. O 15.00 hodine sa začal modlitbou korunky Božieho milosrdenstva, potom nasledovala krížová cesta s modlitbou za uzdravenie...

Read More

5.- 6. NOVEMBRA – SPOMÍNAME NA ZAKLADATEĽA…

5.- 6. NOVEMBRA – SPOMÍNAME NA ZAKLADATEĽA…

„Dobrou a ušľachtilou vecou je modliť sa za zomrelých…“   V práve prebiehajúcej oktavé modlitieb za zomrelých, sme navštívili zakladateľov našich tešiteľských Kongregácií. Po ceste do Rajhradu sme sa zastavili na cintoríne pri hrobe Matky Rózy Vujtechovej, kde sme sa pomodlili za jej beatifikáciu a o potrebné milosti pre našich priateľov a dobrodincov. Využili sme príležitosť a navštívili sme...

Read More