11. JÚNA – Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

11. JÚNA – Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho bola pre našu komunitu v Marianke dňom plným radosti. Od skorého rána sme boli duchovne spojení so všetkými našimi spolubratmi, pretože Ježišovo Srdce je žriedlom nášho povolania a každý z nás, odpovedajúc na Jeho hlas, sľúbil učiniť svoj život jemu príjemnou obetou, odovzdávanou v duchu Jeho útechy. Nielen to 🙂 . Tento deň priniesol pre naše farské spoločenstvo...

Read More

11. JÚNA – HODY V ZLATÝCH MORAVCIACH

11. JÚNA – HODY V ZLATÝCH MORAVCIACH

Ľudová zbožnosť silno vníma hodnotu symbolu, a práve Ježišovo srdce je znamenitým symbolom Božieho milosrdenstva; ale nie je len symbolom imaginárnym, ale reálnym, ktorý predstavuje centrum, zdroj, z ktorého vyviera spása pre celé ľudstvo. V evanjeliách nájdeme rôzne zmienky o Ježišovom srdci, napríklad v úryvku, v ktorom sám Kristus hovorí: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás...

Read More

26. mája – „Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu

26. mája – „Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu

Streda bola pre nás výnimočným časom, pretože sa nám po veeeeeeeeeeeeeeeeeeľmi dlhom čase podarilo stretnúť spolu v bratskom spoločenstve. Tým – viac – kto spája bratov je Mama. Preto sme naše kroky nasmerovali na Staré Hory, do svätyne so zázračnou sochou Matky Božej. Tam pred jej tvárou sme slávili Eucharistiu s modlitbou za dar nových tešiteľských povolaní a tiež na úmysel našich matiek, ktoré dnes slávili...

Read More

8. mája – Sviatosť birmovania v Marianke

8. mája  – Sviatosť birmovania v Marianke

Sviatosť birmovania nám do farnosti prišiel vyslúžiť Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup, ktorého sprevádzali a svätú omšu spolu s ním koncelebrovali ďalší kňazi: pán farár Michal Krysztofowicz a rektor Kňazského Seminára svätého Cyrila a Metoda ThLic. Pavol Mikula, PhD. Celú prípravu našich birmovancov viedol p. Faustyn Wesołowski a p. Chryzostom Vadrna. Svätú omšu hudobne doprevádzal náš...

Read More

SVEDECTVO

SVEDECTVO

Z návštevy  u Generálneho Predstaveného, Michala M. Krysztofowicza a Pátra Faustina, Kongregácia bratov tešiteľov z Gethseman Svedetstvo a fakty zo života Pátra Kamila, Antona Vanča Pochválený buď pán Ježiš Kristus, Milí naši vzácni, noví priatelia, Bratia Tešitelia z Getsheman. Veľmi nás potešilo, Vaše ochotné a milé prijatie v sídle Kongregácie v Marianke. Zároveň srdečne ďakujeme za láskavosť,...

Read More

12. APRÍLA – PÁTER KAMIL VANČO (2) :)

12. APRÍLA – PÁTER KAMIL VANČO (2) :)

Narodil sa 24. mája 1909 v Hlohovci. Doživotné sľuby zložil do rúk pátra zakladateľa 21. októbra 1934 v Marianke. Bol jedným z prvých tešiteľov, ktorí pochádzali zo Slovenska. Od začiatku svojho povolania bol horlivým, jednoduchým a obetavým rehoľníkom, avšak necítil sa hodný prijať kňazskú vysviacku. Zakladateľ povzbudzoval horlivého mladého spolubrata ku kňazskej službe, ale nenútil ho. Raz ho vzal do...

Read More

12. APRÍLA – MILÉ STRETNUTIE (1) :)

12. APRÍLA – MILÉ STRETNUTIE (1) :)

V našom kláštore v Marianke sme privítali výnimočných hostí – rodinu otca Kamila – Ing. Mariána Vanča spolu so sestrou Ulrikou Vančovou. Spoločné stretnutie nám dalo príležitosť podeliť sa s myšlienkami a informáciami o osobe a živote otca Kamila Vanča. Medzi tešiteľmi patril do prvej štvorice bratov, ktorí vstúpili do novozaloženej Kongregácie v roku 1922 vo Viedni. Mladý Kamil rástol vo svojom rehoľnom...

Read More

7 apríla – Naše 99 rokov

7 apríla – Naše 99 rokov

Na sviatok Panny Márie Sedembolestnej, ktorý sa vtedy slávil siedmeho apríla, v roku 1922 zavítal do kostola na Rennwegu viedenský arcibiskup, kardinál Gustáv Piffl. Páter Polakovič túto udalosť stručne zachytil vo svojich zápiskoch: „O siedmej ráno priviezla drožka kardinála Piffla do kostola na Rennwegu. Prišiel, aby ukázal svetu novú kongregáciu… rehoľníkov, ktorí sa mali v jeho prítomnosti prostredníctvom...

Read More

4. apríla – Veľká noc

4. apríla – Veľká noc

,,Sláviť Veľkú noc znamená znovu veriť, že Boh vstupuje a neprestáva vstupovať do našich životných príbehov, spochybňujúc naše uniformujúce a paralyzujúce predurčujúce predstavy. Sláviť Veľkú noc znamená dovoliť Ježišovi, aby porazil ten malodušný postoj, ktorý nás tak často blokuje a pokúša sa pochovať každý druh nádeje. Kameň hrobu vykonal svoju rolu, ženy si vykonali svoju rolu, teraz je pozvanie...

Read More

1. apríla – Veľký piatok

1. apríla – Veľký piatok

,,Panna Mária, na Kalvárii si sa stala našou Matkou. Prosím ťa, vypros mi milosť celkom sa odovzdať do Božej vôle – tak bezhranične, ako si jej dôverovala ty. Kráľovná mučeníkov, oroduj za...

Read More

1. apríla – V GETSEMANI

1. apríla – V GETSEMANI

Vo večerných hodinách svätú omšu večere Pánovej celebroval generálny predstavený o. Michal Krysztofowicz, ktorý v Božom slove priblížil prítomným význam a hĺbku tajomstva dňa, upriamujúc tak zrak veriacich na stranu Getsemany, slovami Otca Zakladateľa: „Každú možnosť, ktorá sa nám naskytne, musíme využiť na sebazaprenie, obetu a lásku, aby každý náš deň priniesol opravdivé potešenie Najsvätejšiemu Srdcu...

Read More

19. MARCA – Výnimočné… – Zlaté Moravce

19. MARCA – Výnimočné… – Zlaté Moravce

Ježiš povedal: „Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom“ (Mt 11, 29), a ich život je príkladom hodným nasledovania. Sv. Pavol výslovne vyzýva: „Prosím vás teda, napodobňujte ma!“ (1 Kor 4, 16).29 A svojím výrečným mlčaním hovorí to isté sv. Jozef. Zoči-voči príkladu toľkých svätcov a svätíc sa sv. Augustín pýta: „Či nemôžem robiť to, čo robili títo?“ A tak definitívne završuje svoje...

Read More

19. MARCA – Výnimočné slávnosti – Marianka

19. MARCA – Výnimočné slávnosti – Marianka

Slávnosť sv. Jozefa má pre našu Kongregáciu veľký význam. Predovšetkým pre to, že je jeden z hlavných patrónov nášho rehoľného spoločenstva, do jeho starostlivosti nás zveril sám zakladateľ o. Jozef Litomiský. V tomto duchu slávenie tohto sviatku v našom generálnom dome v Marianke trvali od samého rána, vrcholom bola večerná sv. omša, ktorú viedol o. Faustín M. Wesolowski, predstavený nášho domu....

Read More

2. MARCA – Svätá Omša

2. MARCA – Svätá Omša

Svätá Omša pri príležitosti 133. výročia narodenín nášho otca Jozefa Litomiského – Zakladateľa Kongregácie Bratov Tešiteľov Vypočujte si kázeň nášho Generálneho Predstaveného P. Michala Krysztofowicza ...

Read More

2. MARCA – Spolu s Otcom Zakladateľom

2. MARCA – Spolu s Otcom Zakladateľom

Tento deň sa všetci bratia Tešitelia duchovne spojili s Otcom Generálom v spoločnej oslave Boha za osobu nášho Zakladateľa. Bola to pre nás ďalšia príležitosť žasnúť sa nad tým, aké veľké veci nám urobil ten, ktorý je Mocný (por. Lk 1,49), keď povolal k bytiu našu Kongregáciu bratov Tešiteľov z Gethseman. Každý deň máme možnosť v adorácii Najsvätejšej Sviatosti ako milovaný učeník spočinúť na jeho...

Read More

2. MARCA – Obyčajné narodeniny

2. MARCA – Obyčajné narodeniny

2. marec … pre mnohých je to bežný deň, pre nás – tešiteľov – špeciálny, v ktorom ďakujeme za osobu nášho Zakladateľa, pátra Jozefa Litomiského, ktorý oslavuje svoje narodeniny – dnes 133 rokov. Krátkym zamyslením sa nad tajomstvom jeho života mám pred očami realitu, v ktorej rástlo jeho povolanie, realitu plnú ľudskej chudoby, v ktorej nebolo miesta pre Boha a jeho nežnú lásku. Mám na mysli aj...

Read More

Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2021

Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2021

„Hľa, vystupujeme do Jeruzalema“ (Mt 20, 18) Pôstne obdobie: čas na obnovu viery, nádeje a lásky Drahí bratia a sestry, keď Ježiš zjavil svojim učeníkom, že bude trpieť, zomrie a vstane z mŕtvych, aby splnil vôľu svojho Otca, odhalil im najhlbší zmysel svojho poslania a pozval ich, aby sa podieľali na tomto poslaní, zameranom na spásu sveta. Na pôstnej ceste, ktorá nás vedie k veľkonočnému...

Read More

2. FEBRUÁR – SVETOVÝ DEŇ ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA

2. FEBRUÁR – SVETOVÝ DEŇ ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA

„Zasvätený život je teda povolaný, aby neustále rozhojňoval dar evanjeliových rád stále silnejšou a opravdivejšou láskou, prežívanou v trojičnom rozmere: láskou ku Kristovi, ktorá pozýva k dôvernému priateľstvu s ním; láskou k Svätému Duchu, ktorá uspôsobuje duše na prijatie jeho vnuknutí; láskou k Otcovi – najhlbšiemu zdroju a najvyššiemu cieľu zasväteného života.Takto sa stane vyznaním a znakom...

Read More

Posolstvo Svätého Otca Františka na 29. svetový deň chorých 2021

Posolstvo Svätého Otca Františka na 29. svetový deň chorých 2021

Drahí bratia a sestry!         Slávenie 29. svetového dňa chorých, ktorý pripadá na 11. februára 2021 na liturgickú spomienku Panny Márie Lurdskej, je najvhodnejšou príležitosťou, aby sme osobitnú pozornosť venovali chorým a tým, ktorí sa o nich starajú, či už v zdravotníckych zariadeniach, rodinách alebo v komunitách. Myslím predovšetkým na tých, ktorí v celom svete trpia v dôsledku pandémie koronavírusu....

Read More

14. JANUÁRA – Film o Matke Róze Vůjtěchovej

14. JANUÁRA – Film o Matke Róze Vůjtěchovej

Dokumentárny film o Zakladateľke Kongregácie sestier Tešiteliek Božského Srdca Ježišovho – Matke Róze Vůjtěchovej “Tajomná radosť” odvysiela TV Lux v týchto termínoch: TV Lux 2. 2. 2021 21:15:00 Tajomná radosť TV Lux 4. 2. 2021 01:10:00 Tajomná radosť TV Lux 6. 2. 2021 10:50:00 Tajomná radosť TV Lux 7. 2. 2021 22:00:00 Tajomná radosť TV Lux 8. 2. 2021 10:20:00 Tajomná...

Read More

6. januára – Zjavenie Pána – Traja králi

6.  januára – Zjavenie Pána – Traja králi

Sviatok Zjavenia Pána alebo Troch kráľov sa v Cirkvi slávi oddávna. Na Východe sa v tento deň slávili Vianoce, čo doteraz je aktuálne u pravoslávnych veriacich. No v Západnej Cirkvi sa Narodenie Pána slávilo 25. decembra, a tak na dnešný deň sa slávi chvíľa, keď sa Kristus dal poznať ako Boží Syn mudrcom od východu a cez nich vlastne všetkým národom, keďže mudrci neboli židovského pôvodu, boli pohania. Okrem...

Read More

31. DECEMBRA – Bohu nech sú vzdávané vďaky

31. DECEMBRA – Bohu nech sú vzdávané vďaky

V posledný deň kalendárneho roka, podvečer slávnosti Matky – svätej Bohorodičky sme v Marianke poďakovali Božej Prozreteľnosti za končiaci sa rok. Slávnostnú Eucharistiu viedol a tiež príležitostnú homíliu povedal o.Michał Krysztofowicz administrátor farnosti. Vo svojom slove zdôraznil potrebu obrezania svojho srdca a uší, opierajúc svoju úvahu o knihu proroka Jeremiáša. Po sv. omši nasledovala adorácia...

Read More

Posolstvo na 54. svetový deň pokoja: „Kultúra starostlivosti ako cesta pokoja“

Posolstvo na 54. svetový deň pokoja: „Kultúra starostlivosti ako cesta pokoja“

Spolu s prefektom Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj kardinálom Petrom Turksonom pápežské posolstvo predstavili sekretár spomínaného dikastéria Bruno-Marie Duffé a funkcionárka dikastéria Christiane Jeangeyová, ako aj pracovníčka Druhej sekcie Štátneho sekretariátu Anne-Julie Keruelová. Mier a pokoj vo svete je to, čo leží pápežovi Františkovi veľmi na srdci. Svedčia o tom pravidelne jeho gestá a príhovory,...

Read More

29. DECEMBRA – Tešiteľ Viliam Vaľa oslávil 70 rokov kňazstva II

29. DECEMBRA – Tešiteľ Viliam Vaľa oslávil 70 rokov kňazstva II

Životopis pátra Viliama: P. Viliam M. František Vaľa, CCG, emeritný generálny predstavený Kongregácie Bratov Tešiteľov sa narodil 21. 7. 1928 v Malej Lodine pri Košiciach. Detstvo a chlapčenské roky prežil v Cíferi pri Trnave. V roku 1946 zmaturoval na 8 ročnom gymnáziu. Následne vstúpil do novicátu Kongregácie bratov Tešiteľov. Prvé sľuby zložil v Borinke 2.1. 1948. O dva roky neskôr vo vtedajšom Československu...

Read More

29. DECEMBRA – Tešiteľ Viliam Vaľa oslávil 70 rokov kňazstva I

29. DECEMBRA – Tešiteľ Viliam Vaľa oslávil 70 rokov kňazstva I

V pondelok 28 decembra 92 ročný Viliam Vaľa, člen Kongregácie Bratov Tešiteľov, slávil jubileum, 70 rokov od kňazskej vysviacky. Pri tejto príležitosti v Marianke slúžil svätú omšu spolu so svojimi bratmi. Na úvod Faustyn Wesolowski CCG, predstavený komunity, priblížil veriacim zhromaždením v kostole a pred obrazovkami životopis pátra Viliama. Hlavnym celebrantom svätej omše bol generálny predstavený kongregácie...

Read More

27. DECEMBRA – Pápež František ohlásil Osobitný rok rodiny „Amoris laetitia“

27. DECEMBRA – Pápež František ohlásil Osobitný rok rodiny „Amoris laetitia“

Začne sa 19. marca 2021 na slávnosť sv. Jozefa, pri 5. výročí vydania posynodálnej apoštolskej exhortácie o láske v rodine Amoris laetitia – Radosť lásky. V Nedeľu Svätej rodiny 27. decembra Svätý Otec František ohlásil Osobitný rok rodiny „Amoris laetitia“. Ako oznámil pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána, začne sa 19. marca 2021 na slávnosť sv. Jozefa, pri 5. výročí vydania posynodálnej apoštolskej...

Read More

24. DECEMBRA – WŁOCŁAWEK – POĽSKO (Provinciálny dom)

24. DECEMBRA – WŁOCŁAWEK – POĽSKO (Provinciálny dom)

Pozrime sa na prvé Vianoce v dejinách, aby sme odhalili, čo sa páči Bohu. Tie prvé Vianoce v dejinách boli plné prekvapení. Počnúc Máriou, ktorá bola snúbenicou Jozefa: prichádza anjel a mení jej život. Ako panna bude zároveň aj matkou. Pokračuje to Jozefom, povolaným byť otcom dieťaťa bez toho, aby ho splodil. Dieťaťa, ktoré – ako náhly zvrat deja – prichádza v tom najnevhodnejšom momente, čiže keď boli...

Read More

24. DECEMBRA – ZLATÉ MORAVCE

24. DECEMBRA – ZLATÉ MORAVCE

,,V jasliach sa slávi zmluva medzi Bohom a ľuďmi, medzi zemou a nebom. Betlehem je miestom radosti, stáva sa aj školou dobroty, pretože tu sa zjavuje milosrdenstvo a láska, ktoré viažu Boha k jeho deťom. Tu sa viditeľne dosvedčuje bratstvo, ktoré musí zväzovať všetkých, čo sú bratmi vo viere, pretože sú deťmi jedného nebeského Otca. V tomto priestore spoločenstva Betlehem žiari ako dom, kde všetci môžu nájsť pokrm...

Read More

24. DECEMBRA– MARIANKA II

24. DECEMBRA– MARIANKA II

„Plesajme v Pánovi, jasajme v svätej radosti, lebo sa na svete zjavila večná spása, aleluja.” Týmito slovami nás dnes liturgia vyzýva aby sme zostali ponorení do „svätej radosti” Vianoc. Na začiatku nového roka nás toto povzbudenie usmerňuje prežívať ho vnútorne v Kristovom svetle, ktorého spása sa zjavila vo svete pre všetkých ľudí. Vianočné obdobie naozaj predkladá do pozornosti kresťanov Ježišovo...

Read More

24. DECEMBRA – MARIANKA I

24. DECEMBRA –  MARIANKA I

,,Vianoce nám pripomínajú, že Boh aj naďalej miluje každého človeka, aj toho najhoršieho. Mne, tebe i každému z nás dnes hovorí: „Milujem ťa a budem ťa vždy milovať, si vzácny v mojich očiach“. Boh ťa nemiluje, lebo správne zmýšľaš a dobre sa správaš – jednoducho ťa miluje a bodka. Jeho láska je bezpodmienečná, nezávisí od teba. Možno máš pomýlené myšlienky, možno si toho toľko napáchal, ale Pán...

Read More