9.DECEMBER – HODINA MILOSTI V MARIANKE

Posted by on december 11, 2019 in Bez kategorii | Komentáre vypnuté na 9.DECEMBER – HODINA MILOSTI V MARIANKE

9.DECEMBER – HODINA MILOSTI V MARIANKE

Vychádzajúc naproti pozvaniu Márie, ktorá si priala, „aby sa v každom roku na sviatok Nepoškvrneného Počatia na poludnie oslavovala Hodina milosti pre svet. Prostredníctvom tejto oddanosti pošlem nespočetné milosti pre telo i dušu. Mojím želaním je, aby sa táto Hodina milosti šírila a aby o tom bol informovaný celý svet. Každý, kto sa v tomto čase modlí v kostole alebo doma a vyleje slzy ľútosti, nájde pevnú pomoc a dosiahne z môjho Srdca ochranu a milosti. Vďaka tejto modlitbe v tejto hodine zošlem nespočetné milosti pre dušu i telo. Budú mnohé premeny.”

V našej svätyni v Marianke sa konala adorácia Najsvätejšej Sviatosti počas trvania tzv. Hodiny milosti. Celá naša komunita sa zúčastnila spoločnej modlitby a chrám bol naplnený veriacimi.

 


Modlitba k Mystickej Ruži

Ó, Mária, Mystická Ruža, Matka Ježišova i Matka naša!

Udeľ nám z neba svoje materské sväté požehnanie v mene Otca i Syna i Ducha Svätého!

Zdravas Mária …

Mystická Ruža, Nepoškvrnená Panna, Matka milosti, skláňame sa pred tebou, aby sme uctievali tvojho Božského Syna a vyprosili si od Boha milosrdenstvo. Prosíme o pomoc a milosť, neodvoláváme sa však na svoje zásluhy, ale výhradne na dobrotu tvojho materinského Srdca, a sme si istí, že nás vypočuješ.

Zdravas Mária …

Mystická Ruža, Matka Ježišova, Kráľovná svätého ruženca a Matka Cirkvi, mystického Tela Kristovho, prosíme pre svet, rozorvaný nesvornosťou, o dar dorozumenia a mieru a o všetky milosti, schopné premeniť srdcia mnohých svojich detí.

Zdravas Mária …

Mystická Ruža, Kráľovná apoštolov, daj, nech okolo eucharistických oltárov rozkvitnú početné kňazské a rehoľné povolania, ktoré by svätosťou svojho života a zapálenou horlivosťou pre duše pomáhali rozširovať

Kráľovstvo tvojho Syna Ježiša po celom svete.

Rozlejte na nás svoje nebeské milosti!

Zdravas Mária …

 

Zdravas‘, Kráľovná, matka milosrdenstva;
život náš i sladkosť a nádej naša, zdravas‘.
K tebe voláme, hriešni synovia Evy,
v tomto sĺz údolí stenajúci, plačúci.

A preto teda, Orodovnica naša,
obráť k nám tie svoje premilosrdné oči.
A nám Ježiša, ktorý je požehnaný
plod života tvojho, tam vo večnosti ukáž.

Ó milostivá a nad všetky pobožná,
ó presladká Panna, Matka Božia Mária.

Mystická Ruža, oroduj za nás!