28. MÁJA – ZAČÍNAME NOVÉNU

Posted by on máj 29, 2018 in Bez kategorii | Komentáre vypnuté na 28. MÁJA – ZAČÍNAME NOVÉNU

28. MÁJA – ZAČÍNAME NOVÉNU

Pri príprave na výročie narodenia pre nebo nášho zakladateľa – Otca Jozefa Litomiského začíname  modlitebný útok na nebo za Jeho príčinu. Pozývame k duchovnej komunikácii a modlitbe, zvlášť tých uprostred nás, ktorí prežívajú svoju Getsemany…

  1. DEŇ

„Aké je vďačné zahĺbiť sa do skúmania obsahu a meditovať nad významom slov – tešiť Pána Ježiša – v tajomstve Getsemanskej záhrady. Koľko nešťastných, hriešnych duší a ľudí kajúcich sa – potešilo Najsvätejšie Srdce s dôverou v jeho nekonečné milosrdenstvo”.  

Bože, Ty si vyjavil svojmu služobníkovi otcovi Jozefovi Litomiskému utrpenie Srdca tvojho milovaného Syna  v Getsemanskej záhrade a zapálil si v ňom živý plameň nahrádzujúcej lásky pred Tvojou tvárou. S dôverou Ťa prosím, odmeň svojho služobníka slávou na oltári a mne na jeho orodovanie udeľ milosti… Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Otčenáš…, Zdravas Mária…, Sláva Otcu…

  1. DEŇ

Každý kostol patrí Pánovi, kde vo Svätostánku prebýva Spasiteľ, môžeme ho prirovnať k Olivovej hore v Getsemany. Je tak málo uctievaný a milovaný a tak málo opúšťa Tabernakulum. Je väzňom nepochopiteľnej lásky  k nám hriešnikom”.

         Ježišu, ukrytý v Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti, pôsobiš na svojho služobníka otca Jozefa putami lásky, aby Ti verne slúžil opustenému v Getsemanskej záhrade súčasného sveta. Jeho láska je vyjadrená v každodennom bdení a zotrvávaní v modlitbách pred Tebou ukrytom v Oltárnej Sviatosti. Pokorne Ťa prosím, aby si svojho služobníka otca Jozefa vyniesol na oltár slávy, aby v nebeskej vlasti neustále adoroval Tvoje Najsvätejšie Srdce a mňa na jeho orodovanie obdaruj milosťami … Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Otčenáš…, Zdravas Mária…, Sláva Otcu…

  1. DEŇ

„Panna Mária má pod nohami mesiac a na hlave veniec z dvanástich hviezd. Chcel by som, aby ste aj vy boli týmito vzácnymi kameňmi v korune Božej Matky. A neželal by som si nič iné, ako to, aby každý z vás nasledoval cnosti Panny Márie, aby vyžarovali z jeho života… Chcel by som sa skryť do otvoreného náručia Panny Márie a vám želám, aby ste boli zlatými ružami pri nohách Nepoškvrnenej, ako sa zjavila v Lurdoch“.

Bože, vo svojom diele vykúpenia si pripravil čestné miesto Panne Márii, Matke Tvojho Syna, aby nás učila s pevnou vierou statočne zotrvávať pod drevom kríža. Zhliadni na synovskú lásku tvojho služobníka otca Jozefa, na jeho oddanosť, vieru a zverenie sa, ako horlivý ctiteľ Márie Bolestnej Tešiteľky, aby čim skôr dosiahol miesto a bol uctievaný v Tvojej Cirkvi. Na jeho príhovor naplň aj mňa milosťami … Skrze Krista nášho Pána. Amen.

Otčenáš…, Zdravas Mária…, Sláva Otcu…

  1. DEŇ

„K Tebe svätý Jozef sa utiekam, neopúšťaj ma, keď samota zaklope na moje dvere, vo svojej otcovkej láske skloň sa nado mnou, aby som sa cítil v bezpečí, rovnako ako Večná láska v Tvojich ramenách”.

Bože, Ty cez modlitbu a prácu každého z nás sprevádzaš na ceste k svätosti. Tvoj služobník otec Jozef, podľa vzoru svätého manžela Panny Márie nás učí úcte k práci a rešpektu, vykonávať  ich v duchu lásky a vynáhrady pre potechu Srdca Tvojho Syna. Nech jeho horlivosť pri plnení každodenných povinností a verné plnenie Tvojej vôle nám budú svetlým príkladom k dosiahnutiu svätosti. Otče, obdaruj ho slávou svätých a mne udeľ milosti … Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Otčenáš…, Zdravas Mária…, Sláva Otcu…

  1. DEŇ

„Úlohu, ktorú zverilo Pánovo Srdce svätej Margite Márii Alacogue pre Jeho potešovanie sme urobili programom nášho života. Ako sme ho plnili? Mnohí z nás si musíme s ľútosťou priznať, že namiesto potešenia som Ťa znova zarmútil!”

Bože, plamene Tvojej lásky sú také veľké, že si sa rozhodol vyliať ich na vernú apoštolku Srdca Tvojho Syna, svätú sestru Margitu. Preniknutá a dojatá volaním: „…aspoň ty ma poteš” odovzdala sa Ježišovi. Tvoj služobník otec Jozef, podľa jej príkladu všetko odovzdal pre potešovanie Božského Srdca Ježišovo. Pohliadnúc na jeho ducha, ktorý sa spaľoval v každodennej službe a zapál pochodeň jeho života na oltároch sveta, a mne udeľ milosti … Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Otčenáš…, Zdravas Mária…, Sláva Otcu…

  1. DEŇ

„Naša evanjelizácia nemôže byť založená len na slovách, ale predovšetkým by mala byť preukazovaná a potvrdená naším životom.”

Bože, Tvojou túžbou je sprevádzať všetkých ľudí, aby boli spasení. Povolal si svätých bratov Cyrila a Metoda, aby šírili Evanjelium všetkým slovanským národom. Zhliadni na svojho služobníka otca Jozefa a na dielo jeho evanjelizácie, skrze ktoré ohlasoval posolstvo spásy svojím bratom a sestrám ich vlastným a zrozumiteľným jazykom. Prijmi ovocie jeho života a služby. Korunuj ho vo svojom kráľovstve korunou svätých pastierov a mne daruj milosti … Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Otčenáš…, Zdravas Mária…, Sláva Otcu…

  1. DEŇ

Kresťan bez kríža, bez Getsemanskej záhrady, nepochopí kríž a Kristovu opustenosť. Čím viac sám trpí, tým lepšie dokáže pochopiť Kristovo utrpenie. Spolucítiť s Ježišom Kristom – to je naše sväté povolanie, je to naša svätá povinnosť.

Bože, skrze svojho Syna Ježiša, dávaš nám príklad nasledovať Ťa v každodennom živote nesením kríža a pokorným znášaním utrpenia. Tvoj služobník otec Jozef dojatý vyzvaním: „kto chce ísť za mnou, nech vezme svoj kríž…”, stal sa pre nás živým obrazom ukrižovaného Ježiša Krista, trpezlivo znášal všetky protivenstvá a ťažkosti života. Vynahraď jeho námahu, ktorú s láskou vnášal do Srdca Tvojho Syna, včleň ho do skupiny vyvolených a mne na jeho príhovor udeľ milosti … Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Otčenáš…, Zdravas Mária…, Sláva Otcu…

  1. DEŇ

„Spomínajúc na Jeho smrteľnú úzkosť v Getsemany, opustenosť i utrpenie na kríži a osamotenosť v Najsvätejšej oltárnej sviatosti sa zaväzujem: adorovať Ho, odprosovať a potešovať, ako celopalnú obetu za hriechy svoje i za hriechy umierajúcich”.                          

Bože, Ty nechceš smrť hriešnika, ale túžiš, aby sa obrátil. S láskou zhliadni na všetkých, ktorí zomieraju a ešte dnes zomrú. Skrze svojho služobníka otca Jozefa pripravoval si zomierajúcich na stretnutie s Tebou v tajomstve večnosti, prostredníctvom sviatosti zmierenia a Eucharistie, ktoré dávajú život. Odmeň obetavú službu   a úplnú oddanosť svojho služobníka a na jeho príhovor vypočuj moju modlitbu … Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Otčenáš…, Zdravas Mária…, Sláva Otcu…

  1. DEŇ

„Každý istým spôsobom prechádza cez svoju Getsemanskú záhradu. Všetci zažívajú chvíle plné bolesti, obáv a starostí. Pán Ježiš, ktorého navštevuješ, kým je prítomný vo svätostánku  a s ktorým sa zmieruješ, ti svojou prítomnosťou pomôže v tvojom utrpení a preukáže ti milosrdenstvo.“

Bože, Ty pre dobro svojej Cirkvi a pre spásu veriacich neustále obdarúvaš darmi a bohatstvom Tvojej štedrosti. otec Jozef poslušný a oduševnený Tvojím duchom, zrealizoval úmysel tvojej lásky povolaním do života Kongregácie bratov tešiteľov z Getseman. Zhliadni, prosím na jeho odovzdanosť a zasvätenie sa dielu potešovať trpiace Srdce Ježišovho. Nech sa stane v Tvojej Cirkvi vzorom v plnení Tvojej najsvätejšej vôle. Prostredníctvom jeho príhovoru ponáhľaj sa mi s pomocou v mojich potrebách … Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Otčenáš…, Zdravas Mária…, Sláva Otcu…